หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10

สำหรับสัปดาห์ที่ 10 นี้จะเป้นการสอบกลางภาคแล้ว  โดยต้องคุมห้องสอบ คือ คุมนักเรียนม.4/3
นักเรียนในห้องสอบทำข้อสอบอย่างตั้งใจ แต่งยังมีบางคนี่ยังคุยและลอกกันบ้างเล็กน้อย  แต่พอตักเตือนไปแล้วนักเรียนก็เชื่อฟัง
   ส่วนกิจกรรมอีกอย่างของสัปดาห์นีีคือ  การเข้าค่ายวิทยาสาสตร์ที่พัทุลุง สถานที่ คือ วิทยาลัยภูมปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2555
      ชมบบรยากาศการเข้าค่าย

สัปดาห์ที่ 9

สำหรับสัปดาห์ที่ 9 เป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนให้นักเรียน  เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบกลางภาคแล้ว  ซึ่งนักเรียนบางส่วนก็ยังมีงานที่ค้างอยู่มาก  จึงสรุปให้นักเรียนส่งใบงานและสรุปบทเรียนให้เสร็จก่อนสอบกลางภาค
          งานอีกส่วนนึ่งคือการออกข้อสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในแบบตางๆ