หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่  5-9 พฤษจิกายน 2555
                 สำหรับสัปดาห์ที่สามนั้นการทำงานและหารอยู่ร่วมกันเริ่มที่จะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ทำให้การเรียนการสอนดำเนินผ่านไปได้อย่างเต็มที่ขึ้น     และสัปดาห์ก็เริ่มมีการประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ เนื่องจากจากเดือนธันวาคมมีการเข้าค่ายลูกเสือพร้อมกันทั้งหมดของโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่จังหวัด ชลบุรี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้มาก

สัปดาห์ที่ 2

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-4 พฤษจิกายน 2555
            ในการเริ่มสัปดาห์เป็นเริ่มสอนที่ลงตัวแล้ว  ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมในการเรียนและการสอนมาก  สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มทีการประชุมภายในหมวดวิทยาศาสตร์  เนื่องจากมีการย้ายของครูคนใหม่มาสอนถึง สองคน  จึงต้องทำการตกลงในการอยู่ร่วมกันบ้าง

การฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 25551

เริ่มการฝึกประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 1

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ื 22  ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมีการประกาศผลการเรียนของเทอมที่  1  พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมวันสำคัญ วันปิยะมหาราช
ในสัปดาห์การพบนักเรียนมีการแจ้งกำหนดการแก้ 0 แก้ ร  ส่วนในรายวิชา มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือและกฏกติกาในการเรียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนเพียงแต่ 2 วัน  เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมวันวิชาการ โดยเด็กนักเรียนและครูต้องไปเข้ารวมกิจกรรมหลายคน ทางโรงเรียนจึงมีกำหนดการปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน คือ พุธ-ศุกร์  ที่ 5-7 กันยายน 2555  ส่วนนักเรียนและครูที่มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามแต่ละรายวิชากำหนด  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์นั้น ได้สถานที่ในการแข่งขันที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กิจกรรมในการแข่งขันผ่านไปได้ด้วยดี

สัปดาห์ที่ 14

สำหรับสัปดาห์นี้ ทุกคนต่างเตรียมงานในการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการการ
   โดยมีการเตรียมงานมากมาย ทั้งการซ้อมนักเรียนที่ไปแข่งขันและเตรียมอุปกร์ในการนำเสนอ
นับว่าเป็นการเตรียมตัวที่สนุกเป็นอย่างยิ่ง  ในส่วนตัวรับผิดชอบ ในการแข่งขันพับกระดาษร่อน  และช่วยงานในด้านของโครงงานวิทยาศาสตร์เล็กน้อย  ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์ในการทำงานอย่างมากมายเลยที่เดียว

สัปดาห์ที่ 13

สำหรับสัปดาห์นี้ มีการเรียนสอนเพียงแต่สองวัน เนื่องจากว่าทางหมวดวิทยาศาสตร์ มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ ไปเทคบางนา  วันที่ 17-19 สิงหาคม 2555
ชมบรรยากาศการร่วมกิจกรรม
                           

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 12สำหรับสัปดาห์ที่ 12 
          ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 
ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

                              ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 11


สำหรับสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแค่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม แค่วันเดียว เพราะทางโรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาอำเภอ โดยใช้สนามโรงเรียนในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนจำนวน 55 คน ไปศึกษานอกสถานที่ โดยมีคาราวานที่วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในการไปครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10

สำหรับสัปดาห์ที่ 10 นี้จะเป้นการสอบกลางภาคแล้ว  โดยต้องคุมห้องสอบ คือ คุมนักเรียนม.4/3
นักเรียนในห้องสอบทำข้อสอบอย่างตั้งใจ แต่งยังมีบางคนี่ยังคุยและลอกกันบ้างเล็กน้อย  แต่พอตักเตือนไปแล้วนักเรียนก็เชื่อฟัง
   ส่วนกิจกรรมอีกอย่างของสัปดาห์นีีคือ  การเข้าค่ายวิทยาสาสตร์ที่พัทุลุง สถานที่ คือ วิทยาลัยภูมปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 26-28 กรกฏาคม 2555
      ชมบบรยากาศการเข้าค่าย

สัปดาห์ที่ 9

สำหรับสัปดาห์ที่ 9 เป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนให้นักเรียน  เพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการสอบกลางภาคแล้ว  ซึ่งนักเรียนบางส่วนก็ยังมีงานที่ค้างอยู่มาก  จึงสรุปให้นักเรียนส่งใบงานและสรุปบทเรียนให้เสร็จก่อนสอบกลางภาค
          งานอีกส่วนนึ่งคือการออกข้อสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่   และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน  เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในแบบตางๆ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7-8

สำหรับสองสัปดาห์    เป็นการเตรียมตัวในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ซึ่งมีเวลาเตรียมตัวแค่ 1 สัปดาห์  แต่นับว่าคณะครูและนักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างมาก จึงทำให้การแข่งขันกีฬาสามาระผ่านไปได้ด้วยดี
                  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5-6

สัปดาห์นี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18-29 มิถุนายน  2555
      โดยมีการเตรียมตัวจะรับการประเมินกันอย่างวุ่นวายเมื่อให้มีความพร้อมที่สุด  ในการประเมินจะมีขึ้น 3 วัน  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27-29  มิถุนายน 2555  และโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัย ทั้ง 10 สวนก็มาพร้อมกันตั้งแต่ วันที่ 25-27 มิถุนายน  2555  ซึ่งมีการต้อบรับกันอย่างน่ายินดี  นับว่าว่าได้เข้าว่าเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบ ลำดับที่ 11  ก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
         ปัญหาอุปสรรค  ในทั้งสองเรื่องนี้ก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่เหตุการณ์ทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี    และเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก  ทั้งในเรื่องของการประเมินรอบสามของ สมศ. และการเยี่ยมเยือนของโรงเรียนสวนกุหลาบทั้ง 10 สวน ก็ตามที่

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

                 สำหรับสัปดาห์ที่ 4 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางการมาเยี่ยมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งหมด 10 โรงเรียนที่มาเยี่ยม  พร้อมทั้งมีการประเมินของสมศ.ที่จะมาประเมินในสัปดาห์หน้า คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 10 สวนที่มาเยี่ยน วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 และสมศ.มาประเมินรอบสามวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555   ดังนั้นนักศึกษาฝึิกประสบการณ์จึงต้องค่อยช่วยเหลือในทุกๆๆด้านด้วยความเต็มใจ
สัปดาห์ที่ 3 ย้อนหลัง ค่า
   สำหรับสัปดาห์เป็นการจัดกิจกรรมไหว้ครู  โดยมีการซ้อมพิธีไหว้ครู  และร่วมการทำพานกับเด็กนักเรียนห้อง 3/2  ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงในวันพุธก่อนถึงวันไหว้ครู และในวันไหว็ครูนั้นทางนักศึกษาฝึกสอนได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครูด้วยเช่นกันโดยมีการทำพานและไหว้กับพวงมาลัย

บรรยากาศวันไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนตารางสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
วันจันทร์ คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/3

วันอังคาร คาบ 3-4 เวลา 10:10-11:50 ม. 3/4
            คาบ 5-6 เวลา 12:40-14:20 ม. 3/5

วันพุธ คาบ 1-2 เวลา 08:30-10:10 ม. 4/3 วิชาฟิสิกส์พท้นฐาน

วันพฤหัสบดี คาบ 1-2-3 เวลา 08:30-11:00 ม.3/3,4,5

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียน


สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มสอนอย่างเต็มรูปแบบ  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 ว23101  สอนทั้งหมด 3 ห้อง ม.3/3,4,5  และทางโรงเรียนขาดครูสอนฟิสิกส์ยังไม่มี  ต้องเพิ่มห้องสอนอีก2ห้อง  คือ ม.3/7 และ ม.4/3 ค่ะ  รวมแล้วทั้งหมด 5ห้อง  14  คาบ ค่ะ     สนุกเลยค่ะ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สามของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู  
วันนี้มีการประชุมคณะอาจารย์ทุกท่าน   มีการแนะนำตัวนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  งบประมาณของโรงเรียน    ปฏิทินการศึกษา  ฯลฯ