หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่  5-9 พฤษจิกายน 2555
                 สำหรับสัปดาห์ที่สามนั้นการทำงานและหารอยู่ร่วมกันเริ่มที่จะลงตัวมากยิ่งขึ้น
ทำให้การเรียนการสอนดำเนินผ่านไปได้อย่างเต็มที่ขึ้น     และสัปดาห์ก็เริ่มมีการประชุมการเข้าค่ายลูกเสือ เนื่องจากจากเดือนธันวาคมมีการเข้าค่ายลูกเสือพร้อมกันทั้งหมดของโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ที่จังหวัด ชลบุรี  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้มาก

สัปดาห์ที่ 2

สำหรับสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29-4 พฤษจิกายน 2555
            ในการเริ่มสัปดาห์เป็นเริ่มสอนที่ลงตัวแล้ว  ทั้งนักเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมในการเรียนและการสอนมาก  สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มทีการประชุมภายในหมวดวิทยาศาสตร์  เนื่องจากมีการย้ายของครูคนใหม่มาสอนถึง สองคน  จึงต้องทำการตกลงในการอยู่ร่วมกันบ้าง

การฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 25551

เริ่มการฝึกประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 1

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ื 22  ตุลาคม 2555
ทางโรงเรียนมีการประกาศผลการเรียนของเทอมที่  1  พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมวันสำคัญ วันปิยะมหาราช
ในสัปดาห์การพบนักเรียนมีการแจ้งกำหนดการแก้ 0 แก้ ร  ส่วนในรายวิชา มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียน พร้อมทั้งแจ้งหนังสือและกฏกติกาในการเรียน